Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»» κατά το έτος 2018»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 04/04/18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης
του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»» κατά το έτος 2018», των
πράξεων με τίτλο «Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ
“Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο σε ετήσια βάση και
προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας» (ΕΚΤ), κωδικός ΟΠΣ 5001665, και
«Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ “Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα» ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο σε ετήσια βάση και προτάσεις
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας» (ΕΤΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5007931.

Η κατάθεση της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή),
μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 20-4-2018 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Κοραή 4, Τ.Κ. 10564, 6ος όροφος, Γραφείο
πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.