Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 009 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – 3Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 23/05/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με α/α 09 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕα – 3Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της Α’ ΦΑΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»

Στο πλαίσιο της παρούσης κατά την Α’ Φάση Εξειδίκευσης, όπως ισχύει ύστερα από την 3η Επικαιροποίησή της, θα χρηματοδοτηθούν είτε οριζόντιες όταν πρόκειται για ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, είτε κάθετες όταν πρόκειται για έναν ορισμένο τομέα πολιτικής προτεραιότητας, δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας των αρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής τους λειτουργίας, μέσω του επανακαθορισμού, της απλοποίησης και της προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν, μέσω της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών, κ.α. Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις οι οποίες αποσκοπούν αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους, καθώς και σε συναλλαγές ευρείας ζήτησης από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.

Ενιαίο Συστήμα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΔΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΠ

Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

ΥΑ Επιλεξιμότητας Δαπανών

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο ΕΠΜΔΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2η Τροποποίηση

3η Τροποποίηση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΑΑ_5001283

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΕ_5001428OE, ΑΕ_5002045, AE_5001475OE, AE_5001354

AE_5001685, ΑΕ_5001985OE, AE_5001467, AE_5001546,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

1ηΤροπΑΕ_5001467,

1ηΤροπΑΕ_5001354 ,

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.