Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 014 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΓΕΙΑ»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
 • Ημερομηνία καταχώρησης: 23/09/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με α/α 14 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΓΕΙΑ»

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των κάτωθι στόχων:

Α) την προώθηση της ψυχικής υγείας με ενδεικτικές δράσεις:

1) Καθιέρωση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας - Ολοκλήρωση του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας

2)Υποστηρικτικές ενέργειες για διοικητική και οργανωτική υποστήριξη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας σε σύνδεση με τις ΥΠΕ

3) Έρευνες-μελέτες κάλυψης αναγκών των διαφόρων μορφών παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών και δομών κοινωνικής επανένταξης (ΚΟΙΣΠΕ)

4) Ανάπτυξη και λειτουργία ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης μονάδων ψυχικής υγείας

Β) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συστήματος Υγείας και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξης:

 • Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

-          Η μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών

-          Η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Δικτύου ΠΦΥ

 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, συστήματος αδειοδότησης και ελέγχου μονάδων υγείας και ενιαίου πλαισίου διαχείρισης σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων, στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων.

 

Ενιαίο Συστήμα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΔΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΠ

Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

ΥΑ Επιλεξιμότητας Δαπανών

Τροποποιήσεις

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 14

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 14

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 14

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.