Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Υποέργου 2 με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης για την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ΟΠΣ 5001665
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 09/08/17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης
του Υποέργου 2 με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης για την αναθεώρηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » στο πλαίσιο της
τεχνικής προσαρμογής του, για το έτος 2017», της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο σε ετήσια βάση και προτάσεις βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας» με κωδ. ΟΠΣ 5001665.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.