Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 011 «ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 14/07/16

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν οι κάτωθι πράξεις, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα του με αρ. πρωτ. ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ: 1540/9.6.2016 εγγράφου με θέμα: «Ειδική κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων έργων ΤΠΕ για την ένταξή τους σε Ε.Π. της περιόδου 2014-2020» και εγκρίθηκε με την κατ’ εξαίρεση άρση της σχετικής αυτοδέσμευσης για την συνέχεια των διοικητικών διαδικασιών για την υποβολή τους, την αξιολόγηση και την ένταξή τους με το υπ. αριθμ. REGIO.DGA2.G5/PT(2016) 3800590/08.07.2016:

· «Υποδομές για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων» με δυνητικό δικαιούχο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (κωδ ΟΠΣ 376870 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»)

 

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των σωμάτων ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» με δυνητικό δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ως δικαιούχο βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με το πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) - (κωδ ΟΠΣ 296678 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»)

Ενιαίο Συστήμα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΔΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΠ

Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

ΥΑ Επιλεξιμότητας Δαπανών

Τροποποιήσεις

1η Τροποποίηση PR011

Αποφάσεις Ένταξης

AE_5001755, AE_5002583,

Αποφάσεις Ένταξης Τροποποιήσεις

1η ΤροπΑΕ_5002583,

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.