Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Τελική Έκθεση ΕΠΠΑ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 05/05/17

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 358/27-03-2008 (ΦΕΚ 541/Β΄/27-03-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά και την με αρ.πρωτ.1084/07-05-2015 (ΦΕΚ 894/Β’/17-05-2015) απόφαση τροποποίησής της, αποφάσισε με γραπτή διαδικασία (σύμφωνα με το έγγραφο με αρ.πρωτ. 723/08-03-2017 του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης που απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ στα Μέλη της Επιτροπής) ότι εγκρίνεται το περιεχόμενο της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με την εξουσιοδότηση της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ :
α) να οριστικοποιήσει τα δημοσιονομικά μεγέθη σύμφωνα με την Τελική Έκθεση της ΕΔΕΛ και
β) να ενσωματώσει τυχόν παρατηρήσεις – σχόλια μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.