Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 012 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 16/09/16

Στο πλαίσιο της παρούσης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις υποστήριξης του έργου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που περιλαμβάνουν: υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ), οργάνωση πολιτικής ενημέρωσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές – δανειολήπτες και συντονισμό του έργου όλων των συναρμόδιων φορέων (ν. 4389/2016). Παράλληλα, θα χρηματοδοτηθεί η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ), ως περιφερειακές υπηρεσίες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, με αρμοδιότητα την ενημέρωση και υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριά και ΜΜΕ), καθώς και την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα διαχείρισης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών του ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης

Ενιαίο Συστήμα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΔΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΠ

Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

ΥΑ Επιλεξιμότητας Δαπανών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1η Τροποποίηση

1η Τροποποίηση

Αποφάσεις Ένταξης

ΑΕ_5005124,

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.